"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: fusu | Previous Page: bbonsignore


 FIE - FRA


fierri, fierru, fierrufilatu, fietta, fijare, fijasṭru, fijiceḍḍu, fijolare, fijolatufijolu, fiju, fila, filandara, filara, filare, filaru, filatini, filatu, fileḍḍa, fili, filippina, filittu, filu 1, filu 2, filu filese, Filumena, Filumenu, fýmmina, fimminaru, fimminazza, fimmineḍḍa 1, fimmineḍḍa 2, fina, finacquÓi, finaḍḍÓi, finamm˛i, finattantu, finca, fincattantu, fincire, fineÜcia, fineÜcione, fineÜciu, fingire, finimunnu, finiÜceḍḍa, finiÜceḍḍu, Finisia, finita 1, finita 2 finta, fintamente, fintantu, fintone, fintu, finu 1, finu 2, fin¨cchiu, fioccu, fi˛ccula, fiocculisciare, fi˛ndula, fiondulisciare, fiore, fi˛scina, firrazzola, firvire, fisca, fiscalire, fiscare, fiscareḍḍa, fiscareḍḍe, fischettu, fiscu, fiscularu, fýsculu, fissu, Fissu, fitare 1, fitare 2, fitele, fitente, fitire, fittu, fittuccia, fitu, fitucia, fituciosu, fitusu, fiureḍḍu, fiurire, fiuritu, fiuru, fiuruta, fiurutu, fiusca, fiuscu, focalire, f˛cara, focosu, focu, f˛ḍḍica, f˛ḍḍicu, f˛ffula, foffulisciare, foggia, foja, fojame, foju, f˛lica, fondazzioni, fondu, f˛rbice, fore 1, fore 2, foremanu, foresboriu, forficare, f˛rfice, forficicchia, forgia, forsare, forsi, forte, forterezza, forticiḍḍu, forza, forzare, fose, f˛sera, fosi, f˛sime, fossu, f˛stive, f˛tera, foterare, foterina, f˛teru, f˛ttere, fra, frÓbbica, frabbicare, frabbicatore, frÓbbicu, Fracagnanu, fracaja, fracassare, fracassu, frÓcate, fracazzanu, fraceḍḍu, fracellu, fraciḍḍa, frÓcitu, fracitume, frÓcula, fraima, fraisa, fraita, Francaiḍḍa, franciḍḍa, franciḍḍu, francu , Francu , franella, Frangiscu, Franza, frasca, frascera, Frasia, frastornare, frastornu, frasturnare, frasturnatu, frasune, frate, fratellu, fratteḍḍa, frattisciare, frau, fraulu,