"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce -   Next Page: F | Previous Page: curatella


 CUN - CUZ


cuncertare, cuncertu, cunchiutimentu, cunchiutire, cuncimare, cuncime, cuncittura, cuncordia, cuncrusione, cuncrùtere, cuncrutire, cuneḍḍa, cunfessare, cunfiare, cunfissare, cunfessiunile, cunfettu, cunfinfarare, cunfitare, cunfortare, cunfortu, cunfunnire, cunfurtare, cungittura, cungreca, cunijaru, cuniju, cunsiterare, cunsiterazzione, cuntanti, cuntare, cuntarìnulu, cuntatinu, cuntenire, cuntentare, cuntente, cuntentu, cuntinenza, cuntinire, cuntinusu, Cuntinu, cunṭrabbannu, cunṭrariu, cunṭrastare, cunṭrastu, cunṭritu, cunṭrollare, cunṭrollore, cunṭrollu, cunṭrullare, cunṭrullore, cuntu, cunucchia, cunuccheḍḍa, cunussìa, cunveniente, cunvenienza, cunvenire, cunvertire, cunvìncere, cunvincire, cunvinire, cunzare, cunzegna, cunzegnare, cunzerva, cunzervare, cunzignare, cunzijare, cunziju, cunzola, cunzolare, cunzulare, cunzumare, cunzumu, cunzurtare, cupa, cuperchiu, cuperta, cupertu, cupertura, cupeta, cupetaru, cuppinu, cuppiteḍḍa, cuppularu, cuppulinu, cupputu, cuprire, cupu, curaḍḍu, curaggiosu, curaggiu, curaggiusu, curare, curatella, curcare, curcatu, curcimanneḍḍa, curciu, curciulu, curdaru, curdone, curiànduli, Curianu, curciulu, curiosità, curiscia, curisciulu, curiusitusu, curmone, curmu 1, curmu 2, curmune, curmunite, curnacchia, curnali, curnetta, curnice, curnutu, curona, curpa, curpare, curpettu, curpeule, curpeulezza, curpire, currèggere, curreggire, currente, currettu, curretu, Cursanu, Curse, cursiatu, cursupinu, curte, curteḍḍu, curtese, curtesìa, curti, curtiḍḍata, curtiḍḍuzzu, curticeḍḍu, curtiggianu, curtiju, curtu, curuna, cušcenzia, cušcinu, cuscitare, cusì, cusine, cusire, cusitura, custare 1, custare 2, custata, Custàu, custione, custipare, custipatu, custipu, custotia, cusṭrubbare, cusṭrubbatu, cusṭrubbu, custu, custumare, custumatu, custume, cusu, cusufau, cusutu, cuta, cuta de urpe, cute, cuteḍḍa, cutire, cuṭrubbu, Cuṭrufianu, cuttentare, cuttente, cuttentu, cuttentezza, cuttone, cutu, cutugnata, cutugnu, cutugnusu, cutulare, cutulisciare, cutursu, cutusu, cuvernare, cuvernu, cuzzaru, cuzziḍḍu, cuzzettu

                                                CA - CAM         CAN - CAP         CAR - CAS         CAT - CE         CH - CI         CL - CR         CU - CUM
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce -   Next Page: F | Previous Page: curatella


Notebook exported on Sunday, 23 October 2011, 16:12:48 PM ora legale Europa Occidentale -