"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce -   Next Page: F | Previous Page: curatella


 CUN - CUZ


cuncŤdere, cuncenṭramentu, cuncenṭrare, cuncenṭratu, cuncepire, Cuncepitu, cuncertare, cuncertatu, cuncertazzione, cuncertu, cuncŤtere, Cuncetta, Cuncettina, cuncettu, cuncezzione, cunchiýtere, cunchiutimentu, cunchiutire, cuncimare, cuncimazzione, cuncime, cuncistoru, cuncittura, cuncordare, cuncordia, cuncretezza, cuncretu, cuncrusione, cuncrusu, cuncrýtere, cuncrutire, cuncurdare, cuncurdatu, cundanna, cundannare, cundannatu, cundenzare, cundenzatu, cundimentu, cundizzionare, cundizzione, cundizziunare,   cundonare, cundonu, cundotta, cundottu 1, cundottu 2, cunduglianze, cundunare, cuneḍḍa, cunferma, cunfermare, cunfessare, cunfessione, cunfessiunile, cunfessore, cunfettu, cunfezzionare, cunfezzione, cunfiare, cunfiatu, cunfinante, cunfinare, cunfine, cunfinfararecunfiore, cunfissare, cunfissione, cunfitare, cunfitenza, cunfžterucunfÚndere, cunfondire, cunformazzione, cunfortante, cunfortare, cunfortatu,cunfortu, cunfrontare, cunfrontu, cunfruntare, cunfunnire, cunfurtante, cunfurtare, cunfurtatu, cunfusionecunfusu, cungelamentu, cungelare, cungelatu, cungetarecungetu, cungittura, cungiura, cungiurare, cungiuratu, cungreca, cungreressu, cunijaru, cunijata, cuniju, cunqužbbusu, cunquista, cunquistare, cunsacrare, cunsacratu, cunsacrazzione, cunsensu, cunsentire, cunsentu, cunsequenza, cunsiterare cunsiterazzione, cunsolante, cunsolare, Cunsolata, cunsolatu, cunsolazzione, cunsorziu, cunsulante, cunsulareCunsulata, cunsulatu, cunsulazzione, cunsumazzione, cunsurtare, cunsurtu, cuntacocce, cuntaggiare, cuntaggiu, cuntanti, cuntare, cuntaržnulu, cuntatinu, cuntatore, cuntattu, cuntatu 1, cuntatu 2, cunteggiare, cunteggiu, cuntemprare, cuntemprazzione, cuntenire, cuntentare, cuntente, cuntentizza, cuntentu, cuntessa, cuntestare, cuntinente, cuntinenza, cuntinire, Cuntinu, cuntinuamente, cuntinuare, cuntinuatu, cuntinuazzione, cuntinusu, cuntžnuu, cuntornare, cuntornatu, cuntornu, cunṭrabbannu, cunṭrabbassu, cunṭraddire, cunṭraddizzione, cunṭrariamente, cunṭrariare, cunṭrariatu, cunṭrariu, cunṭrastare, cunṭrastu, cunṭrattaccare, cunṭrattaccu, cunṭrattare, cunṭrattu, cunṭribbuire, cunṭribbutu cunṭritu, cunṭrollare, cunṭrollata, cunṭrollore, cunṭrollu, cunṭrullare, cunṭrullata, cunṭrullore, cuntu, cunturnare, cunturnatu, cunuccheḍḍacunucchia, cunussža, cunvaleöcente, cunvaleöcenza, cunveniente, cunvenienza, cunvenire, cunversare, cunzervatu, cunversazzione, cunversione, cunvŤrtere, cunvertire, cunvertitu, cunvertutu, cunvžncere, cunvincimentu, cunvincire cunvinire, cunvintu, cunvinzione,cunzare, cunzegna, cunzegnare, cunzentu, cunzequenza, cunzerva, cunzervare, cunzervazzione, cunzignare, cunzijare, cunzijere, cunziju, cunzola, cunzolante, cunzolare, Cunzolata, cunzolatu, cunzolazzione, cunzorsiucunzorziu, cunzulante, cunzulare, Cunzulata, cunzulatu cunzulazzione cunzumare, cunzumazzione, cunzumu, cunzurtare, cunzurtu, cupa, cuperchettu, cuperchiu, cuperta, cupertinese, Cupertinu, cupertone, cupertu, cupertura, cupeta, cupetaru, cupiare, cupiativu, cupiatu, cupiaturacuppetta, cuppinu, cuppiteḍḍa, cuppularu, cuppulinu, cupputu, cuprire, cupu, cýpula, cura, curaḍḍu, curaggiosu, curaggiu, curaggiusu, curare, curatella, curazza, curazzare, curcare, curcatu, curcimanneḍḍa, curciu, curciulu, curdaru, curdeḍḍa, curdone, curdunettu, curiŗnduli, curianese, Curianu, curilla, curiositŗ, curiosu, curiscia, curisciulu, curiusitusu, curmone, curmu 1, curmu 2, curmune 1, curmune 2, curmunite, curnacchia, curnali, curnetta, curnicchecurnice, curnicione, curnularu, curnutu, curona, curpa, curpare, curpettu, curpeule, curpeulezza, curpire, currŤggere, curreggire, currente, currettu, curretu, currezzione, curriera, curritore, cursanese, Cursanu, Curse, cursiatu, cursupinu, curtali, curte, curteccia, curteḍḍu, curtese, curtesža, curtŤu, curti, curtiḍḍata, curtiḍḍuzzu, curticeḍḍu, curtiggianu, curtiju, curtile, curtivare, curtivatore, curtivazzione, curtu, curuna, curva, curvare, curvu, cuöcenzia, cuöcenziosu, cuöcenziusu, cuöcinu, cuscitare, cuscitatu, cusž, Cusiminu, cusine, cusire, cusissža, cusitura, custale, custante, custanza, Custanzacustare 1, custare 2, custata, custatu, Custŗu, custione, custipare, custipatu, custipu, custituzzione, custiunare, custosu 1, custosu 2, custotia, cusṭržngere, cusṭržngire, cusṭrintu, cusṭrubbare, cusṭrubbatu, cusṭrubbu, custu, custumanza, custumare, custumatu, custume, cusu, cusufau, cusutu, cuta, cuta de urpe, cute, cuteḍḍa, cuteḍḍu, cutimuzzu, cutire, cutirussu, cuṭrubbiera, cuṭrubbu, Cuṭrufianu, cuttentare, cuttente, cuttentu, cuttentezza, cuttone, cutturacu ttuttu ca, cutu, cutugnata, cutugnu, cutugnusu, cutulamentucutulare, cutulata, cutulisciare, cuturni, cutursu, cutusu, cuvernare, cuvernu, cuzzaru, cuzzeḍḍa, cuzzettu, cuzziḍḍu, cuzzufža

                                                                            CA - CAM         CAN - CAP         CAR - CAS         CAT - CE         CH - CI         CL - CR         CU - CUM