"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce -   Next Page: F | Previous Page: curatella


 CUN - CUZ


cuncèdere, cuncenṭramentu, cuncenṭrare, cuncenṭratu, cuncepire, Cuncepitu, cuncertare, cuncertatu, cuncertazzione, cuncertu, cuncètere, Cuncetta, Cuncettina, cuncettu, cuncezzione, cunchiùtere, cunchiutimentu, cunchiutire, cuncimare, cuncimazzione, cuncime, cuncistoru, cuncittura, cuncordare, cuncordia, cuncretezza, cuncretu, cuncrusione, cuncrusu, cuncrùtere, cuncrutire, cuncurdare, cuncurdatu, cundanna, cundannare, cundannatu, cundenzare, cundenzatu, cundimentu, cundizzionare, cundizzione, cundizziunare,   cundonare, cundonu, cundotta, cundottu 1, cundottu 2, cunduglianze, cundunare, cuneḍḍa, cunferma, cunfermare, cunfessare, cunfessione, cunfessiunile, cunfessore, cunfettu, cunfezziunare, cunfezzione, cunfiare, cunfiatu, cunfinante, cunfinare, cunfine, cunfinfararecunfiore, cunfissare, cunfissione, cunfitare, cunfitenza, cunfìterucunfòndere, cunfondire, cunformazzione, cunfortante, cunfortare, cunfortatu,cunfortu, cunfrontare, cunfrontu, cunfruntare, cunfunnire, cunfurtante, cunfurtare, cunfurtatu, cunfusionecunfusu, cungelamentu, cungelare, cungelatu, cungetarecungetu, cungittura, cungiura, cungiurare, cungiuratu, cungreca, cungreressu, cunijaru, cunijata, cuniju, cunquìbbusu, cunquista, cunquistare, cunsacrare, cunsacratu, cunsacrazzione, cunsensu, cunsentire, cunsentu, cunsequenza, cunsiterare cunsiterazzione, cunsolante, cunsolare, cunsolatu, cunsolazzione, cunsorziu, cunsulante, cunsulare, cunsulatu, cunsulazzione, cunsurtare, cunsurtu, cuntacocce, cuntaggiare, cuntaggiu, cuntanti, cuntare, cuntarìnulu, cuntatinu, cuntatore, cuntattu, cuntatu 1, cuntatu 2, cunteggiare, cunteggiu, cuntemprare, cuntemprazzione, cuntenire, cuntentare, cuntente, cuntentizza, cuntentu, cuntessa, cuntestare, cuntinente, cuntinenza, cuntinire, cuntinuamente, cuntinuare, cuntinuatu, cuntinuazzione, cuntinusu, Cuntinu, cuntìnuu, cuntornare, cuntornatu, cuntornu, cunṭrabbannu, cunṭrabbassu, cunṭraddire, cunṭraddizzione, cunṭrariamente, cunṭrariare, cunṭrariatu, cunṭrariu, cunṭrastare, cunṭrastu, cunṭrattaccare, cunṭrattaccu, cunṭrattare, cunṭrattu, cunṭribbuire, cunṭribbutu cunṭritu, cunṭrollare, cunṭrollata, cunṭrollore, cunṭrollu, cunṭrullare, cunṭrullata, cunṭrullore, cuntu, cunturnare, cunturnatu, cunucchia, cunuccheḍḍa, cunussìa, cunvalešcente, cunvalešcenza, cunveniente, cunvenienza, cunvenire, cunversare, cunzervatu, cunversazzione, cunversione, cunvèrtere, cunvertire, cunvertitu, cunvertutu, cunvìncere, cunvincimentu, cunvincire, cunvintu, cunvinire, cunvinzione,cunzare, cunzegna, cunzegnare, cunzentu, cunzequenza, cunzerva, cunzervare, cunzervazzione, cunzignare, cunzijare, cunziju, cunzola, cunzolante, cunzolare, cunzolatu, cunzolazzione, cunzorsiucunzorziu, cunzulante, cunzulare, cunzulatu cunzulazzione cunzumare, cunzumu, cunzurtare, cunzurtu, cupa, cuperchettu, cuperchiu, cuperta, cupertu, cupertura, cupeta, cupetaru, cupiare, cupiativu, cuppetta, cuppinu, cuppiteḍḍa, cuppularu, cuppulinu, cupputu, cuprire, cupu, cùpula, curaḍḍu, curaggiosu, curaggiu, curaggiusu, curare, curatella, curcare, curcatu, curcimanneḍḍa, curciu, curciulu, curdaru, curdeḍḍa, curdone, curdunettu, curiànduli, Curianu, curciulu, curiosità, curiscia, curisciulu, curiusitusu, curmone, curmu 1, curmu 2, curmune, curmunite, curnacchia, curnali, curnetta, curnice, curnutu, curona, curpa, curpare, curpettu, curpeule, curpeulezza, curpire, currèggere, curreggire, currente, currettu, curretu, Cursanu, Curse, cursiatu, cursupinu, curte, curteḍḍu, curtese, curtesìa, curti, curtiḍḍata, curtiḍḍuzzu, curticeḍḍu, curtiggianu, curtiju, curtu, curuna, cušcenzia, cušcinu, cuscitare, cuscitatu, cusì, cusine, cusire, cusitura, custare 1, custare 2, custata, Custàu, custione, custipare, custipatu, custipu, custotia, cusṭrubbare, cusṭrubbatu, cusṭrubbu, custu, custumare, custumatu, custume, cusu, cusufau, cusutu, cuta, cuta de urpe, cute, cuteḍḍa, cutire, cuṭrubbu, Cuṭrufianu, cuttentare, cuttente, cuttentu, cuttentezza, cuttone, cutu, cutugnata, cutugnu, cutugnusu, cutulare, cutulisciare, cutursu, cutusu, cuvernare, cuvernu, cuzzaru, cuzzeḍḍa, cuzziḍḍu, cuzzettu, cuzzufìa

                                                CA - CAM         CAN - CAP         CAR - CAS         CAT - CE         CH - CI         CL - CR         CU - CUM
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce -   Next Page: F | Previous Page: curatella


Notebook exported on Sunday, 23 October 2011, 16:12:48 PM ora legale Europa Occidentale -