"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: custumare | Previous Page: custipu


 cusṭrubbatu


significato in italiano: triste, malinconico, sconfortato.
etimologia: dal verbo "cusṭrubbare", di cui Ť participio passato.

note: con l'occlusiva retroflessa sorda.


esempi:

  • L'aggiu vistu mutu cusṭrubbatu ppe quiḍḍu ca Ť successu.
   L'ho visto molto rattristato per quello che Ť successo.

sinonimi, generici, analoghi: cummossu, mbilinatu, fflittu, nnuticatu, cunṭritu, maru, nduluratu, murtificatu, malincÚnicu, rraggiatu, nžuru, scuttente, scunzulatu, scurrucciatu, uffesu.

contrari, antonimi, inversi: prisciatu, allecru, cuttente, cunfurtatu, cunzulatu, ṭrionfante.

                    IL CARTACEO

                     


A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: custumare | Previous Page: custipu


Notebook exported on Monday, 18 April 2011, 21:42:44 PM ora legale Europa Occidentale