"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: mappina | Previous Page: manu


 MAP - MAZ


mappa, mappina, mappinu, mappu, mara, mar'a, maranciana, maranciu, maranfione, marangianamarangite, marangiu, marascu, maravija, maravijare, marcante, marcatanzýa, marcatu, marcia 1, marcia 2marciapete, marci˛tulamarciu, Marcu, marcu, mare, marena, margiale, margiassu, Marýa, mariceḍḍu, marina, Marina, marinaru, marinu, Marinu, mariolu, Marýtima, maritu, Mariu, mariulumarmaja, mÓrmuru, mar˛cculu, mar˛sticu, marra, marreḍḍa, marreḍḍare, marru, marrucu, marruffa, marsaluru, mars˛ticu, marsu, marsulina, marsulinu, martanese, Martanu, marteḍḍu, martellina, martiḍḍata, martiḍḍuzzu, martidýa, martignanese, Martignanu, Martinu, mÓrtire, martitýa, marṭrattamentu, marṭrattare, marturiare, maru, maruggiu, marva, marvarosa, marvasýa, marzaluru, marz˛ticu, marzu, marzulina, marzulinu, mÓscara, mascaranu, mascarata, mascherinu, maÜciḍḍa, masciu 1, masciu 2, masculacchiu, masculara, mascularu, masculeḍḍu, masculinu, masculone, mÓsculu, masiric˛i, massa 1massa 2, massammurra, massara, massaracchia, massarýa, massaru, massettumassimamente, massu, masunu, Matalena, matara, matarazzu, matassa, matassaru, mateḍḍa, materia, matina, matinu, Matinu, Matonna, matonneḍḍa, matosca, maṭre 1, maṭre 2, maṭrýa, maṭriale, maṭrialitÓ, maṭrigna, maṭrimoniu, maṭrisciare, maṭrona, maṭṭra, maṭṭrabbanca, maṭṭrale, mattu, mattunaru, mattunatu, mattune, matunneḍḍa, maturumatutinu, mau, maulone, maumau, mazza, Mazzafra, mÓźźara 1, mÓzzara 2, mazzareḍḍa, mÓźźaru, mazzata, mazzatemazziare, mazziata, mazziceḍḍu, mazzisciare, mazzisciata, mazzola, mazzu 1, mazzu 2,