"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: aucurare | Previous Page: asṭru


 atattu


significato in italiano: adatto, idoneo.
etimologia: dal latino medioevale "adaptu(m)": adatto, idoneo.


varianti: adattu

esempi:

    • Ave cchiatu lu maritu propriu atattu a iḍḍa: nu ccunta e nnu mmuscia.
      Ha trovato il marito proprio adatto a lei: non parla e non si lamenta, neppure sottovoce.

sinonimi, generici, analoghi: bbonu, brau, capace, purtatu, degnu, ggiustu, nduvinatu, speciale.

contrari, antonimi, inversi:fiaccu, nnicatu, sbajatu, sballatu.
A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: aucurare | Previous Page: asṭru


Notebook exported on Monday, 1 February 2021, 21:42:44 PM ora legale Europa Occidentale