"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - - Next Page: scustumatezza | Previous Page: maletucatu


 scustumatu


significato in italiano: maleducato.
etimologia: dall'aggettivo "custumatu" preceduto dal prefisso "s-"(latino "ex") avente funzione negativa.


esempi:

  • Sinti nu scustumatu.
   Sei un maleducato.

sinonimi, generici, analoghi: maletucatu, scrianzatu, scurtese, scarbatu, senza crianza, malemparatu, vizziatu, vizziusu, quastasi, ribbušciatu, villanu, bruscu.

contrari, antonimi, inversi: custumatu, etucatu, civile, rispettosu, ggentile, curtese, calante, ngarbatu, cumpitu, de carbu, źuccaratu.

                    IL CARTACEO

                     


A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - - Next Page: scustumatezza | Previous Page: maletucatu


Notebook exported on Saturday, 3 September 2011, 18:08:31 PM ora legale Europa Occidentale