"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: lasṭra | Previous Page: lardu


 lardusu


significato in italiano: sudicio; pallonaio, persona che ostenta il proprio benessere, vero o presunto.
etimologia: da "lardu": lardo, ostentazione, sfoggio.


esempi:

  • Ete nu lardusu, ma se lu oti capisutta nu lli ṭrovi mancu nu sordu.
   Si vanta sempre, ma se lo rovisti da capo a fondo non gli trovi addosso neppure un centesimo.

sinonimi, generici, analoghi: mericanu, šciampagnone, pallunaru, pampanusu, smargiassu, pumpusu, croliosu, ufanu, spaccamuntagne, spaccone, licurdusu, lappannaru, lurdu.

contrari, antonimi, inversi: sparagnusu, avaru, tirchiu, tiratu, suttile, spilorciu, pitucchiusu, caristusu, culisṭrttu, sèmprice, sinceru, ùmile.

                    IL CARTACEO

                     


A B C D E F G I J L M N O P Q R S T U V Z"Il dialetto salentino come si parla a Scorrano", di Giuseppe Presicce - Next Page: lasṭra | Previous Page: lardu


Notebook exported on Monday, 18 April 2011, 21:42:44 PM ora legale Europa Occidentale